Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře KOPIE: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je:
1. poskytnutí zdrojového kódu výpočetního modelu (software) GLOBIOM a odpovídající licence,
2. zaškolení zaměstnanců zadavatele v práci s modelem,
3. materiální i intelektuální asistence při vývoji regionálního modelu GLOBIOM-Czech zadavatelem, vč. parametrizace vstupních dat modelu spočívající zejména v
a) analýze komodit produkovaných v ČR ve vztahu ke globálnímu agrárnímu trhu a jeho reakce na změnu klimatu,
b) modelace vybraných scénářů budoucího klimatu.
4. zajištění kompatibility modelů GLOBIOM a GLOBIOM-Czech. /
The requirements of the Contract are:
1. providing the source code of the GLOBIOM Computing Model (software) and corresponding licenses,
2. training of the Client's employees in working with the Model,
3. material and intellectual assistance in the development of the GLOBIOM-Czech Regional Model, including parameterization of input data of the Model consisting mainly of:
a) analysis of commodities produced in the Czech Republic in relation to the global agrarian market and its response to climate change,
b) modelling of selected scenarios of the future climate
4. ensuring compatibility of GLOBIOM and GLOBIOM-Czech Models.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)
Kontakt: Michal Minařík
e-mail: minarik.m@czechglobe.cz
tel: +420511192220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 04.12.2018 10:00
Datum zahájení: 12.11.2018 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: